پایان قرن Pasajeros*

فریده ثابتی
این قیدی است، که باد را به سکوت محکوم کرده است.
سانسوری است که رنگ هار را محو کرد، تا نغمه قلم موها را به محبس آورد
تا گام مطبوع آوازها را محبوس سازد

این انسان است، انسانی که امتناع می ورزد، ازاحساسات اش دست بکشد
درتاریکی دالان ها
انسانی که باید عبورکند
ازپایان قرن

امروز آن ها ، به دنبال کاری می روند،
که شاید تنها امکان
باقی مانده، برای ماست
تا افق آزادی را
بازکنند

نه، نه، باد ازآوازخواندن، دست نمی کشد
نه، نه، کودک رویا دیدن را، رها نمی کند
نه، نه، انسان آفرینش چیزهای تاره را، قطع نمی کند

نه، نه، هرگز قطع نکن؛
نقاشی کردن دیوارها را
نه، نه، هرگز قطع نکن، نوشتن را
درپایان قرن . . . آزادی”.

* pasajeros ترانه های اعتراضی است که یک گروه موزیک به همین نام درکلمبیا می خواند. این ترانه نه تنها اعتراضی است، بل که رهنمود هم می دهد. آن ها موزیک را با سیاست ادغام کرده اند. سه نفرازافراد این گروه فعلا درزندان هستند. آن ها ۱۲ یونی ۲۰۰۴ دریک کنسرت خیابانی، برای حمایت از اعتراضات مردمی، با اتهام تروریست و خرابکاردستگیر شدند.
آن ها به سراسرجهان سفر می کنند. دریک ترانه شان می خوانند؛ آزادی را فریاد می کنند. آزادی عقیده و آزادی بیان را، تا بدون رمز و راز بخوانند، انسان آواز را ، نوری سرزنده تعریف می کند، تا دیوارها را فروریزد، دیوارهایی که ازدروغ بنا گردیده است.
دو برادر، هرنان و لئوناردو و هم چنین رولاند هیگوئیتا سه نفراز افراد این گروه اند. دو برادر دریک خانواده موسیقی دوست بارآمدند. در۱۹۸۹ زمان دانشجوئی خود با رولاندو آشنا شدند. باهم یک گروه موزیک ترتیب دادند. سال ۹۱ گروه پاساجرو را شکل دادند. یک موزیک ویژه تجربی شخصی را پروراندند. در ۱۹۹۴ اولین کار خود را منتشرکردندConquista y Huella ، آن ها دربین جنبش دانشجویی و جنبش اجتماعی گروه شناخته شده ای هستند. درفستیوال های مختلف، درکل کلمبیا شرکت کردند. دومین کارشان به نام ” به سوی پایان قرن” در ۹۶ منتشرشد. CD های متعددی بیرون دادند. موسیقی شان را، در بیان و مفهوم مدرن نمودند. شعرهای اعتراضی شان به بلوغ دست یافت. درکنارکارموزیک با جنبش اجتماعی درپیوند قرارگرفتند ودرجستجوی یک هویت فرهنگی امریکای لاتینی حرکت کردند.
با کودکان و جوانان کارمی کنند و دیدارهای فرهنگی بزرگ منطقه ای ترتیب می دهند. درسفری برای کنسرت دوراسپانیا، با گروه های دیگر موسیقی ازتباط یافتند و باهم کارکردند تا نوع جدیدی ازموسیقی را ارائه دهند.

منبع: ila ، شماره ۲۷۹ ، اکتبر۲۰۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.