پذیرش و تسلیم

 پذیرش  و تسلیم ،

 زیستنی گیاهواره ،

 با اندیشه هایی زرد در همۀ فصول

و سرگردان درآسمان اِنتزاع .

تا زمانی که فریاد برآوری  نه

و تمامی فریادی شوی ،

              رها از بطن سکوت ،

با اندیشه هایی تصاویر عینیت زمین ،

در آینۀ ذهنیتی سبز در همۀ فصول .

                                   جمسید کارگر

                                  نوامبر ۲۰۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.