/

پیرامون اعتصاب کارگران سنگ آهن مرکزی بافق

کارگران بدون صف مستقل طبقاتی، گلوله ی دم توپ رقابت جناح های سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.