/

کارگران جهان! به جنایات جمهوری اسلامی علیه رضا شهابی اعتراض کنید!

 

رضا شهابی سالهاست که در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی با مرگ دست و پنجه نرم می کند. او عضو سندیکای شرکت واحد است و در چهارچوب مبارزات سندیکائی خواستار افزایش دستمزد و کاهش فشار گرسنگی و فقر و فاقه و فلاکت بر زندگی همزنجیران خود بوده است. دولت درنده و بشرستیز جمهوری اسلامی سرمایه داری حتی همین سطح  خواست و اعتراض یک کارگر را نه فقط تحمل نمی نماید که مستوجب مجازات مرگ می داند. شهابی ظاهراً به اعدام محکوم نشده است، اما رژیم هار اسلامی سرمایه داری بدون اعلام حکم اعدام، عملاً با تمامی تدارک لازم وی را به کام مرگ انداخته است. رضا در تمامی طول دوره زندان، درد جانکاه مهره های گردن را تحمل کرده است. شدت درد و میزان پیشرفت بیماری مدتهاست آستانه مرگ بیمار را می کوبد. عوامل رژیم به جای آزاد ساختن، به جای  فراهمسازی امکانات دارو و درمان، روز به روز شرائط موحش زندان را برای رضا موحش تر و غیرقابل تحمل تر می سازند. رضا نیازمند جراحی و مداوای بدون هیچ درنگ است. جمهوری اسلامی سرمایه از این کار اجتناب می کند. رهائی شهابی از مرگ به حمایت شما کارگران سراسر دنیا از او گره خورده است. هر کجا هستید به جنایات دولت بورژوازی ایران علیه رضا شهابی اعتراض کنید و خواستار آزادی فوری و درمان بلادرنگ وی گردید.

 

فعالین جنبش لغو کار مزدی

ژانویه ۲۰۱۴

توضیح: ترجمه انگلیسی این متن، برای محافل و جمعیت های کارگری خارج از مدار فرقه بازی های حزبی و رفرمیسم راست سندیکالیستی، در کشورهای مختلف ارسال شده است.

 

Workers of the World!

Protest the Islamic Republic of Iran’s Crimes against Reza Shahabi!

Reza Shahabi has been facing death for years in the torture dungeons of the Islamic Republic of Iran.  He is a member of the Sherkat Vahat (Bus Drivers’) Syndicate and was imprisoned for demanding pay increases within the Syndicate’s struggle to eliminate the hunger, poverty and misery of his fellow members. The brutal, predatory and inhumane capitalist regime of Iran not only does not tolerate even at this level the demand from a worker but also considers this activity worthy of death. Shahabi apparently has not been convicted to death, however, the brutal capitalist Islamic Regime without declaring the death penalty, actually has made all the necessary preparations to kill him. Shababi has endured the endless pain of his cervical vertebrae during his imprisonment. The severe pain and rate of the progression of his disease puts him in a situation where he is on the threshold of death.  The Regime, rather than freeing him, rather than providing him with medication and medical care; they continue to provide the intolerable and horrific prison conditions for him on a daily basis.  Shababi’s freedom from death is linked to support from workers around the world.  Whereever you are, protest against the crimes of the bourgeois goverment of Iran and demand his immediate release and treatment.

Aganist Wage –Labour Movement activist

 

January 2014

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.