/

کارگران ضد سرمایه داری: سرمایه، استثمار و ستم مشدد زنان

سر راست و بی حاشیه، سخن یک چیز است

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.