کارگران پتروشیمی « فجر» دست از کار کشیدند

 

بیش از ۱۸۰ کارگر پتروشیمی فجر در « بندر خمینی» چرخ تولید سود برای سرمایه داران و دولت سرمایه را از کار انداختند. کارگران اعلام داشتند که تا حصول خواسته های خویش به اعتصاب ادامه خواهند داد. آنان مطالبات روز خود را به شرح زیر در مقابل کارفرمایان و صاحبان سرمایه قرار داده اند.

۱. شرائط کار در اینجا بسیار دشوار، طاقت فرسا و فرساینده است. هر ساعت کار در این جهنم مرگ آور به اندازه چند ساعت کار در شرائط معمولی توان جسمی و فکری انسان ها را می فرساید. کارگران بر همین اساس خواستار دریافت غرامت استهلاک افراطی جسم و جان خویش در این شرائط مخوف ( حق سختی کار) هستند.

۲. قراردادهای فاجعه بار و جنایتکارانه ناظر بر مدت خرید و فروش نیروی کار کارگران باید تغییر کند. سرمایه داران با اتکاء به قدرت اقتصادی، سیاسی، دولتی و همه اشکال قدرت اختاپوسی خود دوره موسوم به « استخدام» را با فواصل زمانی هر چه کوتاه تر تعیین می کنند تا از این طریق کارگر را در بدترین و رقت بارترین موقعیت قرار دهند و بهای نیروی کار را به پائین ترین سطح ممکن تنزل دهند. کارگران خواستار تغییر این وضع هستند.

۳. منشور سبعیت و توحش سرمایه داران علیه کارگران موسوم به « آیین نامه انظباطی» شرکت پیمانکاری رامپکو، شرکت کارفرمای پتروشیمی فجر باید به دور انداخته شود و ملغی گردد.

۴. دستمزدهای معوقه کارگران بلادرنگ پرداخت شود.

۵. برای ایمنی شرائط کار و رفع مخاطرات سهمگینی که مستمراً جان کارگران را تهدید می کند اقدام شود.

۱۸۰ کارگر پتروشیمی اینک با طرح خواست های خویش، به اعتصاب ادامه می دهند. ما از کلیه همزنجیران کارگر می خواهیم تا در هر کجا که هستند با تمامی توان به حمایت از مبارزات کارگران پتروشیمی برخیزند. از کارگران سراسر جهان برای پشتیبانی از این مبارزات استمداد می کنیم. سرمایه داران و دولت هار سرمایه داری ایران را به خاطر مقاومت سبعانه در برابر خواست های اولیه ناچیز کارگران آماج اعتراض قرار دهید. حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی را حلقه ای از همبستگی بین المللی جنبش سراسری طبقه خویش کنید

فعالین جنبش لغو کار مزدی

k_emrooz@yahoo.com

۲۱ اکتبر ۲۰۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.