کارگر برخیز

برخیز ای داغ بردگی بر کتف

سنگین ترین رسالت تاریخ بر دوش

برخیز، بردۀ مزدی !

مرداب سیاه سکوت را

در توفش خروش خویش طوفانی کن.

 

این زندگی نیست

گند زار ذلت ورنج است

چارسوق دهشت و فقر است

دنیای کهنه جهل،

کانون بربریت عصر است

 

این زندگی نیست

 میدان تازش سرمایه است

بازار عرضه کالا

دارالحکومه پول

تصویر باژگونه هستی است.

 

برخیز، بردۀ مزدی!

با شورشی عظیم و جهانی

خونشعله های داغ درونت را

در قلب خفته تاریخ

طوفان کن

 

برخیز!

میثاق وحدت انسان با خویش

انسان و حاصل کار

انسان بی حکومت آزاد

میثاق هستی بی جنگ

هستی بی اضطراب و فقر را

تاریخ زندگانی انسان کن.

   م  الف

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.