کدام نوروز؟ کدام تبریک؟

پشت سر نهادن سالی آکنده از فلاکت، گورخوابی، گرسنگی، کشتار، آوارگیهای میلیون، میلیون و شروع سال تازه ای با چشم انداز توسعه روزافزون این سیه روزیها، جای تهنیت ندارد. اما تاریخ زندگی انسان تاریخ مبارزه طبقاتی است. طبقه ای که زیر بمباران فلاکت، گورخوابی، حمام خون و آوارگی است، با همه زمینگیری، در حال مقاومت و پیکار است. خیزش دی ماه راه می اندازد، فقط در چهاردیواری جهنم سرمایه داری ایران هر هفته ۳۰ اعتصاب می کند، این طبقه، همه جا طغیان خواهد کرد، از گذشته خواهد آموخت، خود را شورائی و ضد سرمایه داری سازمان خواهد داد. یک قدرت آگاه سرمایه ستیز خواهد شد. آماده معماری جامعه آتی، جامعه انسانهای رها از استثمار، طبقات و دولت خواهد گردید. این طبقه زنده و در حال کارزار است و ما به عنوان آحادی از آن، هر چه از دستمان ساخته است انجام می دهیم. جنبش ما هم نوروز خود را دارد و ما همین نوروز را به کل همراهان، همرزمان و همه کارگران دنیا تهنیت می گوئیم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی
نوروز ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.