/

کردستان «مستقل»، زمزمه مشترک ناسیونالیسم کرد، دولت امریکا، متحدانش و « کمونیست» نمایان متکدی قدرت