کشتارساکنان لیبرتی توسط جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم

کشمکش میان «سازمان مجاهدین خلق» و دولت درنده جمهوری اسلامی کشمکشی در درون طبقه بورژوازی و جزء لایتجزائی از مشاجرات همیشه جاری میان بخش های مختلف این طبقه بر سر قدرت، حاکمیت و مالکیت سرمایه ها و سودها است. این کشمکش به همین اعتبار، مستقل از وزن قوا و چگونگی آرایش رزمی طرفین یا اپوزیسون و حاکم بودن آن ها، کشمکشی از همه لحاظ علیه طبقه کارگر و در راستای تحکیم بندهای استثمار و بردگی و حکومت شوندگی توده های این طبقه است. در این میان حساب اسیران «لیبرتی» را باید از ماجرای جدال میان یک اپوزیسون ارتجاعی بورژوازی و حاکمان درنده هولوکاست آفرین سرمایه تفکیک کرد. یورش وحشیانه نیروهای مزدور جمهوری اسلامی به اسارت گاه لیبرتی در روز ۲۹ اکتبر، قتل عام جنایتکارانه ۲۳ نفر و زخمی ساختن بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای «مجاهدین خلق»، یورشی تمام عیار فاشیستی و جنایتکارانه علیه عده ای اسیر در این اردوگاه است. ما این جنایت سبعانه و بشرستیزانه را قویاً محکوم می کنیم 

فعالین جنبش لغو کار مزدی

اکتبر ۲۰۱۵     

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.