کشتار شنیع کارگران نفت و گاز توسط بورژوازی

بیش از ۲۵ کارگر شرکت نفت و گاز ایران و عراق در مناطق مرزی میان دو کشور توسط آدمکشان دژخیم بورژوازی قتل عام شدند. در جریان وقوع این کشتار شمار دیگری از کارگران مجروح و مصدوم گردیدند. دهها زن و کودک و پدر و مادر این کودکان نیز با از دست دادن نان آوران خویش تسلیم برهوت گرسنگی و فقر خواهد شد. اینکه جلادان، عناصر اجیر کدام دولت و گروه هستند، دقیقاً معلوم نیست. آنچه اظهر من الشمس است این است که همگی مزدوران تبهکار سرمایه و تفنگ به دستان خونریز بورژوازی می باشند. نکات دیگری نیز بسیار صریح و عریان است. قتلگاهی که کارگران در آن به قتل رسیده اند توسط دولت درنده جمهوری اسلامی سرمایه معماری گردیده است. منطقه وقوع کشتار در قلمرو قدرت بورژوازی هار عراق قرار دارد. گروههائی که به طور معمول در این مناطق خون می ریزند و جوی خون راه می اندازند. از سوی دولت های بشرستیز و کارگرکش منطقه تغدیه و پشتیبانی می شوند. کارگران همگی تحت استثمار مستقیم دولت سرمایه داری ایران بوده اند. جمهوری اسلامی با یقین کافی به اینکه منطقه محل کار کارگران شکارگاه روزمره اشرار آدمکش بورژوازی است آن ها را مجبور به کار شاق در قرقگاه مرگ ساخته است و در معرض مستقیم قتل عام قرار داده است. همه چیز برای کشتار کارگران فراهم بوده است. محل استثمارشان میدان جنگ جانیان سرمایه است. هیچ روزی نیست که در این نقطه، اشرار آدمکش بورژوازی شماری انسان را تسلیم جوخه های مرگ ننمایند. نشانی محل اقامت، مسیر ایاب و ذهاب، منطقه کار و استثمار کارگران، همه و همه به اندازه کافی و بدون هیچ کسر و کمبودی برای جوخه های قتل عام بورژوازی روشن بوده است. کارگران در چنین کشتارگاهی کار می کرده اند و در همان حال از هیچ نوع حفاظت و هیچ شکل امکانات دفاع جانی برخوردار نبوده اند. در جهنم گند و خون و دهشت جمهوری اسلامی که برای حفظ جان هر قداره بند سفاک سرمایه، هر دولتمرد بشرستیز سرمایه، هر آخوند شیاد، دجال و فریبکار بورژوازی و برای کل خدم و حشم پاسدار حاکمیت سرمایه هر سال تریلیون ها تومان از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر هزینه می گردد، برای حفظ جان این کارگران حتی ریالی منظور نشده است. دولت درنده اسلامی بورژوازی کارگران را راهی قتلگاه ساخته است و دسته های دژخیم و آدمکش بخش های دیگر بورژوازی کارگران را به رگبار بسته اند. ما این جنایت پلید بورژوازی را محکوم می کنیم و از همه کارگران جهان می خواهیم که علیه این توحش آشکار دولت های سرمایه داری و اشرار سرمایه دست به اعتراض زنند.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

دسامبر ۲۰۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.