کنگره کار کانادا و اوج وقاحت سندیکالیستی

کنگره کار کانادا، کارگران معترض زندانی، مصدوم و مضروب در تظاهرات شهر تورنتو علیه اجلاس سران G 20را محکوم کرده است و به حمایت از پلیس مزدور و جنایتکار سرمایه برخاسته است.

سران کنکره با وقاحت کم نظیری که برای سرمایه داران و سران رفرمیسم راست سندیکالیستی بسیار پرنظیر است، مقاومت راه پیمایان معترض در مقابل تهاجم وحشیانه پلیس را خرابکاری گروه های کوچک نامیده اند!! و در همین راستا به همکاری خود با پلیس دژخیم سرمایه علیه کارگران معترض، اعلام سربلندی و مباهات کرده اند!! جرثومه کثیف سندیکالیسم کار تازه ای انجام نداده است. به آنچه در هویت او، در رسالت همه سندیکالیست ها، در کفایت تمامی رفرمیسم راست و در شأن، وظیفه و نقش تمامی سندیکا دوستان سرمایه پرست دنیاست عمل کرده است. بی شرمی نیز می تواند مرزی داشته باشد. اما این مرز توسط سرمایه و همه مزدوران سرمایه از جمله سندیکاچیان و سندیکالیست ها از آغاز با سماجت کافی از هم پاشیده شده است. در طول روزهای ۲۶ و ۲۷ ژوئن، شهر تورنتو در کانادا میدان اعتراض هزاران کارگر از سراسر کشور و حتی ممالک دیگر علیه توحش نظام بردگی مزدی و علیه اجلاس سران G 20 این نظام کارگرکش بود. همه مردم دنیا شاهد بودند که پلیس منفور سرمایه با تظاهرات کنندگان همان کرد که همتایان دژخیم، تبهکار و آدمکش آن ها در جهنم اسلامی سرمایه داری علیه کارگران اعمال کرده اند و اعمال می کنند. ۲۰ هزار پلیس جانی سرمایه با بیشترین شقاوت و سفاکی به جان انسان ها افتادند. ۱۵ هزار کارگر معترض را آماج ضرب و شتم و کتک کاری قرار دادند. بیش از ۱۰۰۰ نفر را دستگیر و راهی سیاهچال ساختند. پلیس سرمایه به تمامی این جنایات دست زد و اینک کنگره کار کانادا در ایفای رسالت مزدوری سندیکائی و سندیکالیستی خود به حمایت از نیروهای اهریمنی و کشتارگر پلیس برخاسته است!! سران کنگره، کارگران معترض، دستگیرشدگان، زندانیان و انبوه انسان های مصدوم و مجروح و زخمی و قربانی جنایت پلیس را محکوم ساخته اند و در عوض عمله و اکره سلاخی سرمایه را مورد حمایت فعال قرار داده اند. سرمایه داران صدرنشین اتحادیه های کارگری منفور و مزدور سرمایه جهانی زیر نام دروغین و جعلی کارگر آستین بالا زده اند تا مراتب آستانبوسی خود در مقابل نظام بردگی مزدی و شرارت و تبهکاری این نظام علیه کارگران را تا هر کجا که می توانند به اوج برند. رفرمیسم منحط سندیکالیستی این است. آنچه کنگره کار کاناد انجام داده است آزمون دیگری اضافه بر تمامی آزموده های انبوه و بدون پایان توده های کارگر دنیا برای شناسائی هر چه ژرف تر واقعیت اتحادیه گرائی رفرمیستی است. برگ دیگری از اوراق بی شمار محک در تشخیص باز هم عینی تر رسالت گای رایدرها، رلایتد ایسوس ها و کلیه سران رفرمیسم راست سندیکالیستی می باشد. آنچه کنگره کار کانادا انجام داده است کار روتین، همواره و همه جا جاری اتحادیه های کارگری در سراسر دنیاست، اما همین کار، با همه عادی بودن و روزمره بودنش فرصتی برای توده های طبقه کارگر ایران است تا عمق توهم و ساده لوحی سندیکالیستی سندیکابانان ایرانی را نیز بیش از پیش در حافظه طبقاتی خود مرور کنند، تا باز هم بیشتر دریابند که بستن دخیل به این نهادهای سندیکالیستی سرمایه پرست و داشتن چشم انتظار به معجزه کارگرپناهی این معابد جهل سرمایه تا چه حد ساده لوحانه و توهم بار است. اقدام شنیع ضد کارگری، سرمایه پرستانه و مزدورمنشانه کنگره کار کانادا یک بار دیگر این سؤال بسیار اساسی را در مقابل نویسندگان نامه های داغ « گای رایدر عزیز» در ایران قرار می دهد که آیا به راستی وقت آن نرسیده است تا از دنیای توهم پراکنی ها و جهل آفرینی های خویش در میان توده های کارگر همزنجیر خود دست بردارند. و بالاخره آنچه کنگره کار کانادا انجام داده است به کارگر ایرانی باز هم بیشتر کمک می کند تا حجم کلان دریدگی و بی شرمی رفرمیستی مدافعان رویکرد سندیکائی، مدافعان سندیکالیسم، مشاطه گران چهره گای رایدرها و دشمنان سوگند خورده هر جنب و جوش ضد کار مزدی کارگران در خارج کشور را با چشمی بازتر و دانشی عمیق تر ورانداز کنند. سران کنگره کار کانادا دست به جنایت بی شرمانه و بسیار کریهی زده اند. ما این جنایت وقاحت آمیز را سخت محکوم می کنیم و از همه کارگران جهان می خواهیم که آن را بسیار قاطعانه محکوم کنند.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

ژوئن ۲۰۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.