کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۶-۳۹

3 بازدید

سرمایه های ربائی و سوداگر در دوره های متمادی پیش از سرمایه داری، در صورتبندی های اقتصادی – اجتماعی متفاوت وجود داشته اند. اولی برای ظهور و نقش بازی به تنها چیزی…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۳۲-۳۳

1 بازدید

توده انبوه پولی که به سرمایه بازتبدیل می شود، حاصل فرایند بازتولید در مقیاس غول آسا است، اما کل این حجم عظیم پول یا سرمایه استقراضی، الزاما سرمایه در حال بازتولید نیست.…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای۲۷-۳۱

0 بازدید

ریشه کل بحران های سرمایه داری در سرشت خود سرمایه، در وجود سرمایه، در ژرفنای رابطه خرید و فروش نیروی کار، در عمق رابطه تولید اضافه ارزش است. تولید سرمایه داری تولید…

کاپیتال –جلد سوم فصلهای ۱۲ تا ۱۵

54 بازدید

سد حقیقی تولید سرمایه داری خود سرمایه است. در این شیوه تولید، خود سرمایه و ارزش افزائی نقطه آغاز، پایان، انگیزه، آمال تولید است. تولید فقط تولید سرمایه است. تولید به هیچ…