افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داری

87 views

  افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داریhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/افزوده-های-تکنیکی-به-غذا-حربه-ای-جهت-پوشاندن-تعفن-و-پوسیدگی-سرمایه-داری.pdf…

سرمایه داری و محیط کار و زیست

148 views

پیشگفتار به جرأت باید گفت که در تاریخ چند صد ساله سرمایه داری و فراتر از آن، در سراسر تاریخ زندگی بشر، هیچ کس با موشکافی مارکس قادر به تجزیه و تحلیل…