افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داری

442 بازدید

  افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه داریhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/افزوده-های-تکنیکی-به-غذا-حربه-ای-جهت-پوشاندن-تعفن-و-پوسیدگی-سرمایه-داری.pdf…

سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به اهرم افزایش سود و گرسنه سازی کارگران

296 بازدید

سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین به اهرم افزایش سود و گرسنه سازی کارگرانhttp://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/سرمایه،-تبدیل-ذخائر-حیاتی-زمین-به-اهرم-افزایش-سود-و-گرسنه-سازی-کارگران.pdf…

سرمایه داری و محیط کار و زیست

842 بازدید

پیشگفتار به جرأت باید گفت که در تاریخ چند صد ساله سرمایه داری و فراتر از آن، در سراسر تاریخ زندگی بشر، هیچ کس با موشکافی مارکس قادر به تجزیه و تحلیل…