کنفرانس گلاسکو نوامبر ۲۰۲۱، COP26

166 بازدید

سخنگویان دولت های سرمایه در کنفرانس های تاکنونی شان هنوز موفق نشده اند بطور رسمی حتی جمله ای دال بر ارتباط افزایش حرارت زمین با سوخت های فسیلی بگنجانند. شیادی و حقه…

جنبش آگاه طبقه ی کارگر و کنترل کارگری واحد های کار

817 بازدید

خود آگاهی طبقاتی کارگران لزوما آگاهی تئوریک آن ها نیست بلکه عمل اجتماعی سیاسی خود انگیخته جنبش کارگری است. اگر انترناسیونالیسم دوم (۱۸۸۹-۱۹۱۴) آگاهی طبقاتی کارگران را در وجود سوسیال دموکراسی و…

سرمایه چون اپیدمی

627 بازدید

سرمایه داری و دولت های آن مدعی اند که در طول تاریخ موجودیت خود زندگی انسان ها و سطح استاندارد آن ها را بهتر کرده اند!! به چند دلیل این ادعا دروغ بزرگی…

حسن عباسی: چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم

518 بازدید

در فصل قبلی این بحث، بنمایه نظرات « مزاروش» پیرامون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با رجوع به آثارش (سوسیالیسم یا بربریت (Socialism or Barbarism) ، فراسوی سرمایه (, Beyond capital)…

((تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه ادامه

568 بازدید

تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه (ادامه(http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/تغییرات-مرگ-آور-آب-و-هوائی،-نتیجه-گریز-ناپذیر-تشدید-انباشت-سرمایه-ادامه.pdf…