کنفرانس گلاسکو نوامبر ۲۰۲۱، COP26

32 views

سخنگویان دولت های سرمایه در کنفرانس های تاکنونی شان هنوز موفق نشده اند بطور رسمی حتی جمله ای دال بر ارتباط افزایش حرارت زمین با سوخت های فسیلی بگنجانند. شیادی و حقه…

سرمایه چون اپیدمی

85 views

سرمایه داری و دولت های آن مدعی اند که در طول تاریخ موجودیت خود زندگی انسان ها و سطح استاندارد آن ها را بهتر کرده اند!! به چند دلیل این ادعا دروغ بزرگی…

حسن عباسی: چهره آرائی جدید سوسیال رفرمیسم (ادامه) ایستوان مزاروش و نظریه سوسیالیسم

62 views

در فصل قبلی این بحث، بنمایه نظرات « مزاروش» پیرامون شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری را با رجوع به آثارش (سوسیالیسم یا بربریت (Socialism or Barbarism) ، فراسوی سرمایه (, Beyond capital)…

((تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه ادامه

74 views

تغییرات مرگ آور آب و هوائی، نتیجه گریز ناپذیر تشدید انباشت سرمایه (ادامه(http://www.simayesocialism.com/wp-content/uploads/2018/06/تغییرات-مرگ-آور-آب-و-هوائی،-نتیجه-گریز-ناپذیر-تشدید-انباشت-سرمایه-ادامه.pdf…