فمینیسم سوسیالیستی

960 بازدید

ستم برزنان و سرمایه داری فریگا هاووگ Frigga Haug فمینیسم سوسیالیستی براین است که تحت ستم بودن زنان در دنیای مدرن، بطوری جدا نشدنی با تاریخ سرمایه داری وابسته و همره است،…