/

فریده ثابتی: اعتصاب کارگران وریزون در امریکا

وریزون شرکتی ترانس ناسیونال و کارفرمای بزرگ ارتباطات است

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.