/

این جا کجاست؟

این جا که

سرمایه چنین می تازد

بی ترس و بی عنان

تا مرز مرگ

تا مرز نیستی

*****

و چرا کارگر

فریاد می زند:

” کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد”

و چرا مرگ کارگر

و چرا درد خود کشی؟

وقتی که سرمایه

جز این نمی خواهد

*****

و چه معنایی دارد

” ذلت”

از دید کارگر؟

آیا به معنی استثمار

آیا به معنی بیگاری

آیا برای بردگی مزدی است؟

*****

گر هست؛

راهش به مرگ نیست

راهش به اتحاد

راهش به همدلی

راهش به سنگر

جنگ نهایی

با عاملان مرگ

با بانیان فقر و فلاکت

دنیای رنج و کار

یعنی

سرمایه داری و سرمایه است

*****

پس به پیش رفیق

راهی دراز و صعب

در پیش است

راهی برای رهایی

راه رسیدن به آزادی

راه رها شدن از استثمار

راه رفاه همگانی

*****

آری تو می توانی

با اتحاد، در هیاتی طبقاتی

نه تک تک و تنها

و بنا سازی

دنیای تازه ای

تاریخ تازه ای

فریده ثابتی

دسامبر ۲۰۲۳/ دی ماه ۱۴۰۲