فراخوان بین المللی در دفاع از حقوق کارگران ایران یا زمینه سازی تحکیم مناسبات بردگی مزدی