چند کلمه پیرامون نوشته رسام ثابت

رسام ثابت بر نقد من بر مازیار رازی موسوم به مهدی ریاضی یا م. رازی و یا ……، نقدی!! نوشته ا.

حرفهای رسام در این باصطلاح نقد، تکرار حرفهایی است که طی صد سال اخیر از سوی گرایشات مختلف طیف سوسیالیسم بورژوایی از نوع روسی، چینی، تروتسکیسم، ماَئوئیسم، اروکمونیسم و امثال اینها میلیونها بار تکرار شده است. حرفهای رسام ثابت شامل تمامی  ترجیع بندها و مفصلبندیهای     مشترک گفته های نمایند گان این طیف ها می باشد. آنچه که نمایندگان این طیف گسترده سوسیال بورژوایی گفته اند و اکنون توسط مازیار رازی ها، یا رسام ثابت ها و امثال آنان تکرار میشود، درست همان چیزی است که در تحمیل شرایط و وضعیت وحشتناک و اسفبار کنونی بر جنبش کارگری جهانی سهم عمده ای داشته است. این تحلیلها،  راه حلها و نظرات را همۀ فعالین رادیکال کارگری می شناسند و می دانند و آثار مخرب آن را جنبش کارگری تا این زمان با گوشت و پوست خود لمس کرده و می کند. سرنوشت طبقۀ کارگر در اردوگاه شوروی، چین، ویتنام و بالکان و آنچه که امروز بر حنبش کارگری بین المللی می گذرد، گواه  روشن و تحربۀ عملی نتایج افتادن جنبش کارگران بدنبال این راه حلها و رهنمود ها بوده است. اگر بورژوازی با زراد خانه های نظامی خود طبقۀ کارگر را از مبارزه علیه سرمایه داری  باز داشته است، اینان همان کار را با اشاعه نظرات سوسیال بورژواـی و رفرمیستی، بعضاً میلیتانت و تا آنجا که به م. رازی ها بر می گردد غیرمیلیتانت، انجام داده اند. طبقۀ کارگر بین المللی تا آنجا که تحت تاثیر این حرف ها بوده است، که  در دوران معینی از تاریخ هم وسیعا تحت تاثیر بوده، به هر کاری  دست زده است. اتحادیه ساخته است، جنبش اتحادیه ای راه انداخته است، اتحادیه های چند میلیون کارگری تشکیل داده است، دولت هایی را سرنگون کرده و دولت هایی را روی کار آورده است، انقلاب پشت سر انقلاب کرده است!! فقط یک کار، آن هم کار اصلی و تاریخی اش را نکرده است. اینکه در عرصۀ مبارزۀ ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی، خود را سازمان نداده است. مطالبات روزمره خود را از موضع ضد سرمایه داری مطرح نکرده است. سرنوشت محصول کار و تولیدش را از دیدی مارکسی و طبقاتی و ضد سرمایه داری و ضد کار مزدی موضوع پیکلر روزمره خود با نظام سرمایه داری قرار نداده است. سرنگونی طلبی را از موضع ضد سرمایه داری دنبال نکرده است. آنچه کارگران دنیا نکرده اند همان چیزهاـی است که بورژوازی با زرادخانه های نظامی اش یعنی سرکوب فیزیکی و گرایشات سوسیال بورژواـی و افرادی مانند مهدی ریاضی یا م. رازی یا رسام ثابت و امثال آنان با حرفها و موعظه ها و نظراتشان یعنی تحمیق و انحراف فکری کارگران، جنبش کارگری را از آن دور و منع کرده اند.

جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی یا کمونیسم واقعی و مارکسی طبقه کارگر جنبشی در جهت تحقق گسست کارگران دنیا از راهبردها و راه حل تراشی های کاملاً بورژواـی تحمیل شده از سوی طیف سوسیال رفرمیسم، این  مروجان فرهنگ و سیاست بورژوازی است. فعالین این جنبش طی

 سالهای اخیر در نقد آنچه که بر جنبش کارگری در طول این صد سال رفته است، در کلیه عرصه ها و سطوح گفته اند و نوشته اند و کوشیده اند تا راه حلهای کنکرت مارکسی و کمونیستی را به جای راه حلهای سوسیال رفرمیستی و سوسیال بورژواـی موضوع مبارزه طبقاتی کارگران کنند، بنا بر این من در اینجا نیازی به تکرار آنها و نوشتن بیشتر در نقد نوشته رسام ثابت نمی بینم. تمامی مقالات و گفته ها و تلاش عملی فعالین جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی نقد واقعی، شفاف و عینی این نوع حرفها است.

جمشید کارگر

۲۰۰۵.۱۲.۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.