اعتراضات کارگران آموزش و پرورش

711 بازدید

در روزهای اخیر توده های کارگر معلم در شهرهای مختلف ایران اقدام به تجمعات اعتراضی نموده اند. این بخش از طبفۀ کارگر ایران مانند سایر کارگران سوای محرومیت از تمامی حقوق اولیۀ اجتماعی…

موج بحران حوزۀ یورو در قبرس

477 بازدید

 با اوج گیری بحران سرمایه داری در قبرس و اقدام دولت این کشور به طرح قوانین جدید مالیاتی، کمسیون اروپا اعلام داشت که ” ایجاد ثبات در بازار های اقتصادی و سیستم…

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد

725 بازدید

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد که در دو نوبت، ماه دی و بهمن ۸۴ به اعتصاب…

انقلاب ۵۷، طبقه کارگر و جنبش شورایی

748 بازدید

با اجرای اصلاحات ارضی رژیم شاه طی دهه ۴۰، روند سرمایه داری شدن جامعه ایران به سرانجام رسید و باین ترتیب با غالب شدن  شیوه تولید سرمایه داری در جامعه،  طبقه کارگر ایران بدنبال شصت…

« کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» و توصیه شرمگینانه قانون مداری به کارگران ایران خودرو

562 بازدید

سازمانیابی مبارزات کارگران علیه سرمایه داران، دولت سرمایه داری و بطور کلی سرمایه، همیشه و از دیرباز تا امروز موضوعمبارزه و پیکار توده های کارگر در همه جا و از جمله در کارخانه…

عقب نشینی سران ال او از امضای معاهده ننگین زیر فشار اعتراضات کارگران و فعالین جنبش کارگری

535 بازدید

 مذاکرات سران اتحادیۀ سراسری کارگران سوئد ال او  با سرمایه داران این کشور با هدف انعقاد یکی از بدترین و ضد کارگری ترین قراردادها،  زیر فشار اعتراضات  کارگران و فعالین جنبش کارگری…

بربریت مدرن

591 بازدید

 برده مزدی  بیان واقعی و فشردۀ وضعیت و جایگاه طبقاتی کارگران جهان در رابطۀ اجتماعی سرمایه می باشد،  پسوند مزدی همچنین می تواند به عنوان وجه تمایز تاریخی، اقتصادی، سیاسی طبقۀ کارگر…

بیدادگاه سرمایه احکام حبس کارگران را قطعی کرد! علیه این جنایت در هر کجا که هستیم اعتراض کنیم!

560 بازدید

پنج کارگر عضو و مسئول سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که پیش تر توسط دادگاه سرمایه به زندان های قطعی و تعلیقی محکوم شده بودند اینک احکام قطعی محکومیت خود را دریافت…

سخن با چه کسانی؟ با کارگران جهان؟ یا اتحادیه های آلت دست سرمایه علیه کارگران!؟

566 بازدید

بتازگی سروده ای از م شاهد تحت عنوان به مناسبت ۱۸ مرداد روز همبستگی اتحادیه ها با گارگران ایران “ما با شما سخن خواهیم گفت”در سایت کمیته هماهنگی درج گردیده است. جنبه…

چند سوال از رضا مقدم

414 بازدید

در رابطه با نوشته رضا مقدم تحت عنوان ۱۵  فوریه و معمای مخالفت فعالین لغو کار مزدی طرح چند سوال از ایشان مناسب تر از پاسخی تحلیلی سیاسی میباشد چرا که باندازه…

در حاشیه نوشته حسن وارش

554 بازدید

 حسن وارش در مقاله خود تحت نام «فرقه چیست و فرقه گرائی کدام است» مطالبی را به درستی مطرح کرده اند، اما همزمان مطالبی را  با تساهل از قلم فرو انداخته اند.…

در جواب آقای علی خدری

514 بازدید

 نقدی که بر فراخوان فعالین جنبش لغو کار مزدی نوشته اید، نقدی کاملاً راست، رفرمیستی و سندیکالیستی است. فعالین جنبش لغو کار مزدی هیچ سخن عجیبی بر زبان نرانده اند. آنان از…

چهار سؤال از آقای مرتضوی

500 بازدید

۱. لطفاً برای خوانندگان نوشته خود توضیح دهید که چرا و به چه دلیل بورژواـی خواندن و ضد مارکسی خواندن یک نظریه بورژواـی و ضد مارکسی فحش است؟!  ۲. شما نوشته خود…