چهار سؤال از آقای مرتضوی

۱. لطفاً برای خوانندگان نوشته خود توضیح دهید که چرا و به چه دلیل بورژواـی خواندن و ضد مارکسی خواندن یک نظریه بورژواـی و ضد مارکسی فحش است؟!

 ۲. شما نوشته خود را در سایتی درج کرده اید که کریه ترین و زشت ترین طومار فحش و فحش کاریها علیه فعالین جنبش ضد سرمایه داری در آن درج شده و مرتباً تجدید چاپ می شود. از چه زمانی شما مدافع اخلاق و عفت قلم و مخالف فحش کاری شده اید؟!

۳. شما مرا کارگر بازنشسته خوانده اید و بازنشسته بودن را مترادف با بی هویتی قلمداد کرده اید. اولاً من بازنشسته نیستم. وهنوز با تمامی شدت توسط سرمایه جهانی استثمار می شوم، از این بابت نگرانی نداشته باشید. ثانیاً بازنشسته بودن مترادف بی هویت بودن نیست، این سخن شما از عمق یک فرهنگ طبقاتی ضد انسانی سرچشمه می گیرد. ثالثاً من در هر سن و سالی که باشم در عرصه مبارزه علیه سرمایه داری و برای لغو کار مزدی بیش از حد پر شور و پر انرژی هستم.

۴. و بالاخره به این سؤال جواب دهید که آیا این حرفهای شما فحش و فضیحت و اهانت و به دور از فرهنگ و مئنیت انسانی است یا بورژواـی خواندن و ضد مارکسی خواندن یک نظریه بورژواـی و ضد مارکسی؟؟

جمشید کارگر

۲۷.۱۱.۲۰۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.