/

کوچه های انقلاب

سنگینی زمین

شکوه خورشید

خروش آب

*****

فریاد اعتراض

زمزمه ی اعتصاب

خون جاری از رگها

رگهای قلب مهسا

زخم سینه ی پویا

تیک تاک قلب دنیا

*****

سکوت ماشین های کارخانه

درهای بسته ی معدن ها

خواب شیر نفت

رقص شعله های گاز

کلاس درس خیابان ها

*****

آتش زیر خاکستر

در کوچه های انقلاب

در انتظار

آماده می شود

برای فردا

آبان ۱۴۰۱/ اکتبر ۲۰۲۲

فریده ثابتی