در باره شعار جدائی دین از دولت

588 بازدید

شعار جدائی دین از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره های معینی از تاریخ بود. شعار زمانی است که بورژوازی به قدرت مسلط سیاسی تبدیل نشده بود، طبقه سرمایه دار یک ماشین…

از سلاح انتقاد، تا نقد مسلح

587 بازدید

 این گفته مارکس که «… تئوری در صورت توده گیر شدن تبدیل به قهر مادی می شود و برای توده گیر شدن باید رادیکال باشد…» از دیرباز تا امروز مورد رجوع همه…

نقد مذهبی مذهب!

299 بازدید

با عروج فاشیسم اسلامی در سال ۱۳۵۶ و میدانداری نازی وار این بخش بورژوازی برای مصادره جنبش کارگری، خیلی ها به این فکر افتادند که ریشه بدبختی ها در باورهای دینی و…

سرمایه جهانی و چشم انداز انفجار بحران

27 بازدید

در طول ماههای اخیر کمتر نظریه پرداز پیشمرگ سرمایه داری است که دلواپسی خود را از خطر تکرار سهمگین بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ابراز نکرده باشد. وحشت بورژوازی و متفکران چاره اندیشش…

درس های ویروس کرونا!

553 بازدید

هجوم پاندمیک «کرونا» به زندگی انسان ها مسلما یک فاجعه بزرگ بشری است اما حتی سترگ ترین فاجعه های تاریخی و انسانی هم اگر به طور ریشه ای واکاوی گردد می تواند…

سرمایه داری و آستانه انفجار

764 بازدید

فقط جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه کارگر است که ناقوس مرگ سرمایه داری را به صدا در می آورد، اما سرمایه داری می تواند در غیاب این جنبش هم، دچار…

طبقه ی کارگر و چشم انداز مبارزه ی طبقاتی در ایران مصاحبه «نگاه»با ناصر پایدار

612 بازدید

۱– شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حاضر در ایران، در متن بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی و تحولات سیاسی بین المللی و منطقه ا ی، شرایطی بحرانی و خطیر است. در آغاز این…

سامان یابی اقتصاد جامعه در حکومت کارگری گفت­و گوی «نگاه» با ناصر پایدار

453 بازدید

سئوال اول:  – اوضاع سیاسی ایران بسیار متحول است. و گرایشات متنوع بورژوازی در حال آلترناتیوتراشی، تا با احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی بتوانند خلاء قدرت را پُر کنند. آن ها در تبلیغات…