نقد مذهبی مذهب!

70 views

با عروج فاشیسم اسلامی در سال ۱۳۵۶ و میدانداری نازی وار این بخش بورژوازی برای مصادره جنبش کارگری، خیلی ها به این فکر افتادند که ریشه بدبختی ها در باورهای دینی و…

درس های ویروس کرونا!

169 views

هجوم پاندمیک «کرونا» به زندگی انسان ها مسلما یک فاجعه بزرگ بشری است اما حتی سترگ ترین فاجعه های تاریخی و انسانی هم اگر به طور ریشه ای واکاوی گردد می تواند…

سرمایه داری و آستانه انفجار

236 views

فقط جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه کارگر است که ناقوس مرگ سرمایه داری را به صدا در می آورد، اما سرمایه داری می تواند در غیاب این جنبش هم، دچار…

سامان یابی اقتصاد جامعه در حکومت کارگری گفت­و گوی «نگاه» با ناصر پایدار

133 views

سئوال اول:  – اوضاع سیاسی ایران بسیار متحول است. و گرایشات متنوع بورژوازی در حال آلترناتیوتراشی، تا با احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی بتوانند خلاء قدرت را پُر کنند. آن ها در تبلیغات…

تعريف کار در سوسياليسم

112 views

کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت « فی نفسه» بازگوی هیچ…

مارکس ستیزی مارکسیستی

325 views

پیش از گفتن هر نکته ای باید منظور خود از لفظ یا نام مارکس را در اینجا روشن سازم. مارکس مورد نظر من شخص حقیقی خاصی به اسم مارکس با روز تولد…

بورژوازی و امامزاده طبقه متوسط

344 views

وقتی که صدها هزار انسان عاصی تونسی طغیان کردند، همه بلندگوهای نظام سرمایه داری فریاد زدند که طبقه متوسط تونس قیام کرده است!! یک سال و نیم پیش از آن بگاه سرازیری…

اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار

6223 views

مبارزه طبقاتی، اعمال قدرت طبقات اساسی متضاد علیه یکدیگر است. در درون جامعه سرمایه داری دو طبقه کارگر و سرمایه دار هستند که دو قطب متخاصم این پیکار را تعیین می کنند.…

علیه تئوری دو تشکیلاتی

237 views

وقت آن است که نسخه پیچی دو تشکیلاتی جنبش کارگری با بصیرتی ژرف، طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار کمونیسم طبقه کارگر آماج انتقاد ریشه ای .…