کیفر خواست

413 بازدید

تقدیم به کارگران آفریقای جنوبی که در معدن پلاتین “ماریکانا” آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۲ به دست مزدوران سرمایه کشته شدند.  ب. رمزی ۲۰۱۳…