صدور حکم زندان،شلاق وجزای نقدی برای۵ کارگرمعدن چادرملو

بیداد گستری سرمایه در اردکان برای ۵ کارگر معدن چادرملو که از فعالین اعتراضات سال گذشته کارگران معدن مزبور بودند، حکم زندان و شلاق و جریمۀ نقدی صادر کرده است.

در کنار اشکال متعارف سرکوب کارگران در نظام ضد بشری سرمایه داری مانند زندان، اعدام و جریمۀ نقدی،  رژیم فاشیستی اسلامی سرمایه  با استفاده از زمینگیری کامل جنبش کارگری  در ایران مجازات شلاق را نیز  که در دوران ماقبل قرون وسطا در مورد بردگان معترض اجرا می شده است، به لیست ابزار سرکوب جنایت کارانۀ خود در مورد کارگران معترض افزوده است . گویا اوج نفرت انگیزی و ضد بشری بودن این حکم باعث شده است که  مطابق گزارش یکی از رسانه های دولت اسلامی سرمایه ، بیداد گستری مدکور با توحه به “عدم سوء پیشینۀ کیفری کارگران مزبور و همچنین با در نظر گرفتن سن و سال آنان” حکم شلاق را به پرداخت سه میلیون ریال جریمۀ نقدی تغییر دهد.

همزنجیران!  اگر توده های طبقۀ ما دارای حداقلی  از همبستگی  شورایی ضد سرمایه داری باشند، هیچ رزیم حتی درنده و فاشیستی سرمایه در هیج کجای جهان سرمایه داری جرات صدور چنین احکامی را در قبال حرکات اعتراضی مطالباتی آنان نخواهد  داشت. تا زمانی که درب بر همین پاشنۀ فعلی می جرخد در قبال اعتراض و اعتصاب ما تولید کنندگان واقعی سرمایه برای نازل ترین سطح مطلباتی امان باید انتظار برخورد هایی از این هم شیع تر و حقارت آمیز تر را از جانب صاحبان سرمایه و دولت اسلامی فاشیستی سرمایه داری داشته  باشیم . در بی قدرتی مطلق در سیطرۀ قدرت مطلق سرمایه خواهیم بود. قدرت ما  در پیکار متحد  شورایی ضدسرمایه داری با افق لغو کار مزدی است.

جمشید کارگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.