قصه « غیبیت» بورژوازی صنعتی

172 views

نشریه « راه آینده» با ۴ فعال جنبش کارگری ایران مصاحبه ای ترتیب داده است. گفتگو بر سر پدیده ای به نام « قانون کار»، تغییرات روز این « قانون» و جا…

جنگ عراق، بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! راهکارها و وظائف رویاروی طبقه کارگر بین المللی

121 views

ناصر پایدار جنگ عراق، بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! راهکارها و وظائف رویاروی طبقه کارگر بین المللی دیری است که شکست امریکا در جنگ عراق به گفتگوی مشترک همه محافل سیاسی…

به یاد « محمدعلی عالم زاده

89 views

دیدم، دیدم، دیدم!! آنچه را سال ها آرزو می کردیم بالاخره با چشم خویش دیدم!! این ها کلمات مقطعی بود که دو روز پیش از قیام بهمن سال ۵۷، بسیار نفس زنان،…

(به یاد مسعود پورکریم ( حمید

131 views

دو سالی بود که به اندازه سابق او را نمی دیدم. وقتی که سازمان مجاهدین مارکسیست دچار تجزیه شد روابط متعارف تشکیلاتی ما بر هم خورد. این نیز گفتنی است که بر…

اکبر گنجی هم منتقد مارکس است

127 views

داستان آخوند معروف اوین را همه شنیده اند. او مدعی اشراف بی مهار بر همه آثار مارکس بود!! تمام نظریات مارکس را مردود و غیرعلمی می دانست!! و برای اثبات ادعایش دلائل…

به یاد پوران بازرگان

125 views

می رود خورشید از آفاق دور                شعله بخش زندگانی می شود تسویه حساب های درونی سرمایه جهانی و وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، جنبش کارگری ایران را به گونه ای موحش به…

1 4 5 6