تعريف کار در سوسياليسم

395 بازدید

تعريف کار در سوسياليسم کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت «…

سرمایه جهانی و شیپور جنگ جدید

1172 بازدید

همه شواهد بانگ می زنند که بورژوازی امریکا دست به کار افروختن شعله های جنگی تازه در خاورمیانه و گسترش تبعات یا حتی توسعه مستقیم آن به سایر مناطق دنیاست. دستاویز جنگ…

میخ های آخر تابوت اصلاح طلبی

1306 بازدید

این روزها همه از تعمیق بیشتر شکاف در سقف قدرت رژیم اسلامی سخن می گویند. به گسترش دامنه جناح بندی ها اشاره می کنند، گسست عده ای از سرمایه داران بازار و…

قصه « غیبیت» بورژوازی صنعتی

745 بازدید

نشریه « راه آینده» با ۴ فعال جنبش کارگری ایران مصاحبه ای ترتیب داده است. گفتگو بر سر پدیده ای به نام « قانون کار»، تغییرات روز این « قانون» و جا…

جنگ عراق، بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! راهکارها و وظائف رویاروی طبقه کارگر بین المللی

620 بازدید

ناصر پایدار جنگ عراق، بورژوازی امریکا و تاکتیک چالش شکست! راهکارها و وظائف رویاروی طبقه کارگر بین المللی دیری است که شکست امریکا در جنگ عراق به گفتگوی مشترک همه محافل سیاسی…

به یاد « محمدعلی عالم زاده

354 بازدید

دیدم، دیدم، دیدم!! آنچه را سال ها آرزو می کردیم بالاخره با چشم خویش دیدم!! این ها کلمات مقطعی بود که دو روز پیش از قیام بهمن سال ۵۷، بسیار نفس زنان،…

(به یاد مسعود پورکریم ( حمید

693 بازدید

دو سالی بود که به اندازه سابق او را نمی دیدم. وقتی که سازمان مجاهدین مارکسیست دچار تجزیه شد روابط متعارف تشکیلاتی ما بر هم خورد. این نیز گفتنی است که بر…

اکبر گنجی هم منتقد مارکس است

471 بازدید

داستان آخوند معروف اوین را همه شنیده اند. او مدعی اشراف بی مهار بر همه آثار مارکس بود!! تمام نظریات مارکس را مردود و غیرعلمی می دانست!! و برای اثبات ادعایش دلائل…

به یاد پوران بازرگان

532 بازدید

می رود خورشید از آفاق دور                شعله بخش زندگانی می شود تسویه حساب های درونی سرمایه جهانی و وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، جنبش کارگری ایران را به گونه ای موحش به…

1 4 5 6